Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering

Infosider

Husordensregler

Husordensregler

Publisert 28-09-2016


Vedtatt og korrigert i ekstraordinært sameiermøte 23. april 2001 og 2.mars 2004.
Sist endret på sameiermøte 28.mars 2019.Husordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen sameiet. Husordensreglene er et supplement til boligsameiets vedtekter. Meldinger fra styret til beboerne i form av rundskriv eller oppslag gjelder på samme måte som husordensreglene.

1.         ALMINNELIGE HUSORDENSREGLER

1.1       Inngangspartiet og oppgangen er ikke oppbevaringsplass for sykler, ski, sparkstøttinger, akebrett, snow-racer og lignende. Det er ikke tillatt å sette skostativ eller montere knagger for opphenging av klær i oppgangene. Barnevogner som er i daglig bruk kan plasseres i inngangspartiet dersom det ikke er til hinder for adkomsten.

1.2       Ytterdørene skal være låst hele døgnet. Dører til garasjer og søppelrom skal alltid holdes låst. Trappegangene skal ikke være lekeplass.

1.3       Husholdningsavfall pakkes forsvarlig inn og legges i søppelcontainer, ikke ved siden av. Alt annet avfall, møbler, bygningsrester, kartonger o.l. må beboerne selv besørge fjernet. Papiravfall skal legges i egen container.

1.4       Lufting av sengetøy, tepper etc. og tørking av tøy på balkonger og terrasse, må fortrinnsvis henge under rekkverks høyde, og må foregå på en slik måte at naboene ikke sjeneres.

1.5       Rengjøring av vannrenner og drensrør på terrassen må besørges av huseier. Dette er viktig for å unngå skader på bygget og naboens markiser. Plasser ikke lagrede objekter i terrassebodens vannrenne, da dette demmer opp avløpsvann. Hold rennen åpen.

Alle som ferdes på området må benytte boligsameiets eiendeler på en ansvarlig måte. Foreldre må påse at barna ikke ødelegger trær og beplantning, og at lekeapparatene ikke benyttes av barn som er for store for dem. Hold orden i og rundt sandkasser, lekeplasser og fellesanlegg. De opparbeidede gangveier skal brukes. Det må ikke lages snarveier. Snarveier virker skjemmende for beboere i nærheten.

Dugnaden arrangeres en gang pr år – den skal være gjennomført før 17 mai. Den arrangeres fortrinnsvis første mandag i mai så lenge denne ikke er en hellig- eller fridag.
           
Felling av trær må bare finne sted etter at styret i boligsameiet har samtykket på forhånd.

1.6       Hver oppgang velger en kontaktperson. Denne velges for et tidsrom oppgangen selv bestemmer. Kontaktpersonens funksjon er å være bindeledd mellom styret og oppgangen. Det anbefales å holde et oppgangsmøte 1 gang pr. år hvor det skrives referat. Møtereferatet og kontaktpersonens navn sendes styret.

1.7       Hekker som hindrer fri sikt mot gangveiene skal ikke være høyere enn 50    cm.

2.         BRUK AV BOLIGEN

2.1       Boligen må ikke brukes slik at den sjenerer andre.
            Bruk av musikkanlegg og instrumenter må ikke skje etter kl. 23.00 eller på en slik måte at naboene forstyrres. Boring, hamring etc. må ikke skje etter kl. 20.00. Boring, hamring etc. må ikke skje før kl. 10.00 lørdager og kl. 12.00 på søn- og helligdager.

2.2       Alt annet enn elektrisk og gassfyrt grill på terrassen er forbudt.

2.3       Alle rom må holdes oppvarmet i den kalde årstid av hensyn til vannrørene. Sameier er ansvarlig for frostskader som skyldes utilstrekkelig oppvarming. Ved plutselig rørbrudd skal stoppekran stenges straks.

2.4       Sameieren er selv ansvarlig for skader som påføres boligen ved uforsiktighet.

2.5       Seksjonseiere som monterer gasspeis i sin seksjon må melde fra til styret om dette for registrering. Gasspeisen skal monteres av fagfolk i henhold til brannvern og forskrifter. Seksjonseier har ansvaret for forskriftsmessig vedlikehold.

2. 6      Montering av varmepumper på sameiets fasader er ikke tillatt.

3.         PARKERING OG KJØRING

3.1       Kjøring på veiene foran husene er forbudt. Unntak fra denne regelen er nødvendig varetransport, syketransport og transport av funksjonshemmede.

Drosjer har anledning til å kjøre på sameiets område for å hente passasjer mot at normal hensyntagen gjøres.

Kjøring og parkering i inntil 30 minutter forbindelse med synlig av- og pålessing er tillatt på sameiets område. Ved oppussing og/eller flytting hvor det er behov for å stå parkert lenger enn 30 minutter må bileier plassere et synlig lapp i frontruten slik at kontrollavgift unngås.

3.2       Parkering er forbudt på veier foran husene. Parkering utenfor anviste plasser i garasje er også forbudt. Beboerne må informere besøkende om å bruke gjesteparkeringsplass.

3.3       Garasjene er ikke lekeplass for barna. Barna oppholder seg i garasjene på foreldrenes ansvar. Beboere som har bil skal benytte anvist plass i garasje til parkering. Dette gjelder også korttids-parkering, fordi beboerne ikke skal oppta parkeringsplasser som er forbeholdt besøkende. Bileieren skal holde garasjeplassen ren. Bilvrak skal ikke oppbevares på boligsameiets område, heller ikke på egen garasjeplass. Styret fjerner vraket for beboerens/eierens regning.

4.         HUSDYRHOLD

4.1       Hold av husdyr er tillatt i boligsameiet, dog slik at huseierne forplikter seg til å følge regler om hundehold, utarbeidet av Norsk Hundeeierforbund. Følgende regler gjelder:

  • Husdyrhold må ikke være til sjenanse for andre beboere, ergo seksjonseier forplikter seg til å forhindre at katter går til naboens terrasse etc.
  • Ved lufting skal dyret føres til egnet sted, og ekskrementer skal fjernes.
  • Husdyret må ikke være alene i leiligheten hvis det bjeffer eller på annen måte er til sjenanse for andre.
  • Ved gjentatte brudd på disse reglene kan styret kreve husdyret fjernet.
  • Hund skal holdes i bånd.

5.         KLAGER

            Klager i forbindelse med brudd på husordensregler sendes
            styret skriftlig.


6.         ENDRING AV REGLENE

            Sameiermøtet kan vedta endring av husordensreglene.
            Det kreves i så fall  2/3 flertall.

            Nye regler sendes beboerne umiddelbart.

Husordensregler

Publisert 28-09-2016


Vedtatt og korrigert i ekstraordinært sameiermøte 23. april 2001 og 2.mars 2004.
Sist endret på sameiermøte 28.mars 2019.Husordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen sameiet. Husordensreglene er et supplement til boligsameiets vedtekter. Meldinger fra styret til beboerne i form av rundskriv eller oppslag gjelder på samme måte som husordensreglene.

1.         ALMINNELIGE HUSORDENSREGLER

1.1       Inngangspartiet og oppgangen er ikke oppbevaringsplass for sykler, ski, sparkstøttinger, akebrett, snow-racer og lignende. Det er ikke tillatt å sette skostativ eller montere knagger for opphenging av klær i oppgangene. Barnevogner som er i daglig bruk kan plasseres i inngangspartiet dersom det ikke er til hinder for adkomsten.

1.2       Ytterdørene skal være låst hele døgnet. Dører til garasjer og søppelrom skal alltid holdes låst. Trappegangene skal ikke være lekeplass.

1.3       Husholdningsavfall pakkes forsvarlig inn og legges i søppelcontainer, ikke ved siden av. Alt annet avfall, møbler, bygningsrester, kartonger o.l. må beboerne selv besørge fjernet. Papiravfall skal legges i egen container.

1.4       Lufting av sengetøy, tepper etc. og tørking av tøy på balkonger og terrasse, må fortrinnsvis henge under rekkverks høyde, og må foregå på en slik måte at naboene ikke sjeneres.

1.5       Rengjøring av vannrenner og drensrør på terrassen må besørges av huseier. Dette er viktig for å unngå skader på bygget og naboens markiser. Plasser ikke lagrede objekter i terrassebodens vannrenne, da dette demmer opp avløpsvann. Hold rennen åpen.

Alle som ferdes på området må benytte boligsameiets eiendeler på en ansvarlig måte. Foreldre må påse at barna ikke ødelegger trær og beplantning, og at lekeapparatene ikke benyttes av barn som er for store for dem. Hold orden i og rundt sandkasser, lekeplasser og fellesanlegg. De opparbeidede gangveier skal brukes. Det må ikke lages snarveier. Snarveier virker skjemmende for beboere i nærheten.

Dugnaden arrangeres en gang pr år – den skal være gjennomført før 17 mai. Den arrangeres fortrinnsvis første mandag i mai så lenge denne ikke er en hellig- eller fridag.
           
Felling av trær må bare finne sted etter at styret i boligsameiet har samtykket på forhånd.

1.6       Hver oppgang velger en kontaktperson. Denne velges for et tidsrom oppgangen selv bestemmer. Kontaktpersonens funksjon er å være bindeledd mellom styret og oppgangen. Det anbefales å holde et oppgangsmøte 1 gang pr. år hvor det skrives referat. Møtereferatet og kontaktpersonens navn sendes styret.

1.7       Hekker som hindrer fri sikt mot gangveiene skal ikke være høyere enn 50    cm.

2.         BRUK AV BOLIGEN

2.1       Boligen må ikke brukes slik at den sjenerer andre.
            Bruk av musikkanlegg og instrumenter må ikke skje etter kl. 23.00 eller på en slik måte at naboene forstyrres. Boring, hamring etc. må ikke skje etter kl. 20.00. Boring, hamring etc. må ikke skje før kl. 10.00 lørdager og kl. 12.00 på søn- og helligdager.

2.2       Alt annet enn elektrisk og gassfyrt grill på terrassen er forbudt.

2.3       Alle rom må holdes oppvarmet i den kalde årstid av hensyn til vannrørene. Sameier er ansvarlig for frostskader som skyldes utilstrekkelig oppvarming. Ved plutselig rørbrudd skal stoppekran stenges straks.

2.4       Sameieren er selv ansvarlig for skader som påføres boligen ved uforsiktighet.

2.5       Seksjonseiere som monterer gasspeis i sin seksjon må melde fra til styret om dette for registrering. Gasspeisen skal monteres av fagfolk i henhold til brannvern og forskrifter. Seksjonseier har ansvaret for forskriftsmessig vedlikehold.

2. 6      Montering av varmepumper på sameiets fasader er ikke tillatt.

3.         PARKERING OG KJØRING

3.1       Kjøring på veiene foran husene er forbudt. Unntak fra denne regelen er nødvendig varetransport, syketransport og transport av funksjonshemmede.

Drosjer har anledning til å kjøre på sameiets område for å hente passasjer mot at normal hensyntagen gjøres.

Kjøring og parkering i inntil 30 minutter forbindelse med synlig av- og pålessing er tillatt på sameiets område. Ved oppussing og/eller flytting hvor det er behov for å stå parkert lenger enn 30 minutter må bileier plassere et synlig lapp i frontruten slik at kontrollavgift unngås.

3.2       Parkering er forbudt på veier foran husene. Parkering utenfor anviste plasser i garasje er også forbudt. Beboerne må informere besøkende om å bruke gjesteparkeringsplass.

3.3       Garasjene er ikke lekeplass for barna. Barna oppholder seg i garasjene på foreldrenes ansvar. Beboere som har bil skal benytte anvist plass i garasje til parkering. Dette gjelder også korttids-parkering, fordi beboerne ikke skal oppta parkeringsplasser som er forbeholdt besøkende. Bileieren skal holde garasjeplassen ren. Bilvrak skal ikke oppbevares på boligsameiets område, heller ikke på egen garasjeplass. Styret fjerner vraket for beboerens/eierens regning.

4.         HUSDYRHOLD

4.1       Hold av husdyr er tillatt i boligsameiet, dog slik at huseierne forplikter seg til å følge regler om hundehold, utarbeidet av Norsk Hundeeierforbund. Følgende regler gjelder:

  • Husdyrhold må ikke være til sjenanse for andre beboere, ergo seksjonseier forplikter seg til å forhindre at katter går til naboens terrasse etc.
  • Ved lufting skal dyret føres til egnet sted, og ekskrementer skal fjernes.
  • Husdyret må ikke være alene i leiligheten hvis det bjeffer eller på annen måte er til sjenanse for andre.
  • Ved gjentatte brudd på disse reglene kan styret kreve husdyret fjernet.
  • Hund skal holdes i bånd.

5.         KLAGER

            Klager i forbindelse med brudd på husordensregler sendes
            styret skriftlig.


6.         ENDRING AV REGLENE

            Sameiermøtet kan vedta endring av husordensreglene.
            Det kreves i så fall  2/3 flertall.

            Nye regler sendes beboerne umiddelbart.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Helsetveien, Skollerudveien, Helsethellinga
1353 Bærums Verk